Kamarát Nalívač II. z trampskej osady RODRIGO  a jeho trampská zručnosť...

 


 
 
 
 
 
 

 
Nalívač II. z trampskej osady RODRIGO

 
 

 

V našom rozprávaní o kamarátovi Nalívačovi II. a jeho súčasnej trampskej tvorivosti  začnem trochu netradične...

Netradične i preto, že v knihe o trampingu a slovenských trampoch, ktorá vyšla v roku 1991 v Bratislave, nenájdete napísané vôbec nič  o mnohých trampoch a ich trampských osadách z čias, keď ich skoro ilegálna činnosť bola najzaujímavejšia a tyká sa to činnosti trampských osád najmä  v rokoch 1955 - 1960. Táto anonymita  a skoro úplné ignorovanie existencie niektorých slovenských trampských osad sa týka aj trampskej osady RODRIGO založenej v roku 1947. A tak mená známych "ziegelfeldských" trampov z osady RODRIGO, jej prvého šerifa Benna, Billa, neskoršie aj Curyho, osadníkov RODRIGA - ktorými boli kamaráti Bob, Džimi,  Fery,  Dann, Františkán, Humply, Jack Žutillo, Jerry,  Kary,  Kury, Kydd, Lake, Marian, Miky, Peter, Papagaj, Red, Roy,  Satan, Texo, Texo II., Tomi,  Vlado a tiež kamarátiek, ktoré sa zúčastňovali osadného života, ako Anka, Ela, Hanka, Irena, Lidka, Milka, Olina, Oľga a Vlasta mali byť zabudnuté.

Je to príliš vela mien, ktoré mali nevedomosťou, či viac - menej možno i úmyslom  zapadnúť do úplného zabudnutia...

Slabým ospravedlnením tejto už spomínanej anonymity je možno to, že autor knihy "Údolia nestíchli" - dejín trampingu na Slovensku,  vtedajšiu činnosť mnohých osád nepoznal a nemohol  o nich naozaj nič vedieť...

O mnohých v knihe "nespomenutých" trampských osadách, i keď kniha nesie hrdý názov "Dejiny trampingu na Slovensku" vieme napríklad to, že trampská osada  RODRIGO nezanikla a  nezanechala svojú činnosť ani v rokoch  pre trampov najťažších, keď tramping bol prenasledovaný vtedajšou "samostatnou" štátnou policajnou zložkou "políciou v polícii", vystupujúcou pod menom "ŠTB".

V tých časoch sa však pisateľ knihy "Dejiny trampingu na Slovensku"  skoro na celé tri desaťročia  od trampingu vzdialil a od trampov sa úplne dištancoval. Pochopiteľné je potom už len to, že o toto obdobie, ktoré bolo jedným z najzaujímavejších v zložitej trampskej histórii slovenských trampov je táto kapitola  vynechaná,  údaje sú spracované iba úplne povrchne a chabo, snáď poväčšinou čerpané z prevažne ilegálne vydávaných  trampských časopisov,  nazývaných vtedy políciou  "samizdáty".

A tak trampská osada RODRIGO, tak ako som už spomenul, avšak aj mnoho iných trampských osád sa mali  navždy stratiť z dejín a z trampskej histórie obzvlášť i keď medzi trampmi osada RODRIGO bola všeobecne známou a osadníci pravidelne vyrážali na svoje vandre do malokarpatskej prírody a aj do lužných lesov Dunaja.

Je známe zo zachovaných zápisov v trampských kronikách že sada svojho času mala i svoj vlastný spevácky zbor a odniesla si niekoľko speváckych ocenení z potlachov a rôznych speváckych súťaží. Medzi jedno z veľkých ocenení patrí druhé miesto v speváckych pretekoch trampských osád na Savane v roku 1951, kde ich predstihla svojím spevom iba osada FLORIDA.

 Vlastne i kamarát Bill, dlhoročný šerif a osadník RODRIGA za svojú trampskú činnosť i činnosť jeho osady v tých najťažších rokoch prenasledovania trampingu na Slovensku, bol odmenený a ocenený spomienkovou intarziou - "plackou" kanadských trampov, s menom jedného z najstarších priekopníkov  trampingu Johna Hawkinsa. 

Bill bol  však naozaj jeden z tých  posledných ocenených, na ktorých sa ignoráciou v trampských dejinách zabúdalo a skoro bolo i úplne zabudlo.  Toto ocenenie i keď ho dostal medzi poslednými, dostal však spravodlivo  a predovšetkým za to, že i on svojou skromnosťou a vytrvalosťou poposunul naše trampské hnutie o naozajstný krôčik dopredu, nehovoriac už o tom, že by si ho boli bývali zaslúžili i viacerí členovia trampskej  osady RODRIGO, tak ako to bolo u iných starších "správnych" trampských osád a určite by si ho zaslúžili aj niektorí z tých mladších členov  osady RODRIGO.

Vráťme sa však späť ku kamarátovi Nalívačovi, o ktorom tu chceme písať a k jeho trampskej osade RODRIGO...

Tu sa však ešte na pár viet v myšlienkach musíme znovu vrátiť späť do histórie tejto trampskej osady.

Kamarát Nalívač totiž patril až do druhej, či snáď možno povedať vekovo aj tretej, oveľa  mladšej generácie  trampskej osady RODRIGO. Tá prvá už navždy odišla a osadu postupne  opustili kamaráti, ktorí sa vydali  na cestu odkiaľ už niet návratu...  Benny, Bob, Dan, Ferry, Jack – Žutilo, Jerry, Kydd, Lake, Red, Tomi, Texo II.,... ich mená nezapadli v mysliach a spomienkach mladších kamarátov do zabudnutia.

Po roku 1952 prišla ďalšia generácia a tak prichádza nie len  k omladeniu trampskej osady RODRIGO, ale aj k oživeniu trampských tradícii v mestskej štvrti ludovo nazývanej "ziegelfeld" - Tehelné pole, možno aj preto že starší trampi, najmä  kamaráti Curry, Spevák Mišo, Šury  a Žako sa rozhodli dlhoročné tunajšie trampské   trampské tradície obnoviť a trampskú osadu omladiť.

Práve v tých rokoch keď osade RODRIGO šerifoval kamarát Curry bola osada svojimi prívržencami a členmi najpočetnejšia, nie však všetci ktorí s osadou pravidelne chodili na trampské cesty boli aj členmi osady.

Ale i tak aspoň  spomenúť treba tých starších kamarátov, ako Speváka Miša, Méryho, Šuryho, Žaka, Pápajovcov, Paľa Šafarika a Japonca. Z tých mladších Pedra - Petra Juhásza, ak. sochára Dušana Králika, Gaba Vaxa, Meryho, Cicu, Miška a Jožka Vivodových, Šokša, výbornú gitaristku a speváčku Milku Tyralovú - Zulu a Biele labuťe - Katku s Vierkou,...

...totiž každý z menovaných, kratší či dlhší čas chodieval na trampské výpravy s osadníkmi z RODRIGA.

Osada našla svoje pokračovanie  v mladších kamarátoch až po roku 1952 - 1953. Najznámejší však z tejto najmladšej časti osady RODRIGO boli  traja bratia Martin, Andrej a Janko, nazývaný medzi trampmi spoločným menom "Nalívačovci".

Táto trojica bratov sa zaslúžila o to, že trampská osada RODRIGO nezanikla a ďalej šírila dobrú povesť  "ziegelfeldských" trampov a svojej osady.

V osade spojené omladzovanie prinášalo v prílive a odlive mladých pomerne veľký ruch. Ako už bolo spomenuté, nie každý z mladších, ktorý pribudol do osady a s osadníkmi chodieval na trampské výpravy sa stal aj členom tejto osady. Mnohí tu pobudli len zopár vandrov a z činnosti osady sa odčleňovali zakladajúc si svoje vlastné trampské osady. Bolo to šťastné a dobré riešenie, preto že veľké trampské osady v tomto pre trampov nepriaznivom politickom období zažili väčšinou aj veľké pády a zániky a tiež preto, že v roku 1956 prichádzalo pre tramping a trampov velmi zlé obdobie ich politického prenasledovania štátnou policajnou zložkou ŠTB.

Nemali to teda v svojich trampských začiatkoch vôbec ľahké. Veľakrát, aby unikli pozornosti vtedy všade slieďacej polícii ŠTB a jej prisluhovačov "agentov a donášačov",  sa do svojho trampského oblečenia prezliekali až v lese...

Vydržali... a možno niekedy aj provokovali....

...kamarát Nalívač II. - Andrej /spolu s Pekelníkom od NETOPIEROV/ bol iniciátorom organizovania  potlachu trampských osád NETOPIER a RODRIGO v roku 1964 na Pasekách /5.9.1964/.

Bol to potlach, ktorý smelo možno zapísať zlatými písmenami do histórie trampských potlachov, lebo bol naozaj prvým po rokoch "trampského temna" a prenasledovania trampov.

 Od  roku 1956 sa žiadna trampská osada na Slovensku neodvážila z dôvodu prenasledovania trampov a trampských osád ŠTB, trampský potlach uskutočniť a tak trampom z osady RODRIGO A NETOPIER sa to v roku 1964 po niekoľkých rokoch temna predsa len podarilo...

Trochu viac, i keď nie úplne podrobne sa však môžete o tom dočítať v histórii trampskej osady RODRIGO na stránkach TRAMP NETu v našej rubrike OSADY...

O omladnutej, teda mladšej trampskej osade RODRIGO /dnes už títo kamaráti majú tiež už viac ako sedemdesiat.../ by sa dalo písať ešte vela a niekedy sa určite nájde k tomu príležitosť, avšak niekde na inom mieste a v niektorej našej inej trampskej rubrike, ako je TRAMPSKÁ TVORIVOSŤ.

 
 
   
 
 

 

Kamarát Nalivač II. /Andrej/, sa trampskou tvorivosťou zaoberá už od svojej mladosti.

Zo začiatku, najprv to boli rôzne kresby a kresbičky kreslené v trampských cancákoch a kronikách. Tým sa vlastne aj mal čím chváliť, kreslenie bolo totiž aj jeho civilným profesionálnym zamestnaním. A tak jeho kresby bývali a zostali trvalou spomienkou  aj do dnešných dní naozaj ako "profi".

Neskoršie v svojej trampskej zručnosti sa začal Nalívač zaoberať prírodnými materiálmi, ktoré mu boli výtvarne najbližšie, drevo, koža  a kov.

Za dlhé roky vytvoril množstvo symbolických ozdobných podarúnkov, ktorých zmapovanie a zverejnenie by bolo dosť ťažké, preto že naozaj všetky daroval svojím dobrým trampským kamarátom.

 

Zvláštnou kapitolou jeho tvorivosti sa však časom stala účelová výroba trampských nožov a nožíkov. Tie už vyrába dlho a zostal im verný až do dnešných čias.  Tie dnešné, s kľudným svedomím môžeme považovať za vrchol trampskej  "nožiarskej" výroby.

Radi by sme naším čitateľom na našej stránke ukázali i ďalšie výrobky kamaráta Nalívača, tie však už podaroval a tak keď sa s nimi niekde stretneme , alebo niektorí z kamarátov sa s nimi pochváli, radi ich fotografie postupne zverejníme na našom TRAMP NETe.

Pekelník

 
 
 
 
 
 

 
Nože z dielne kamaráta Nalívača II. súťažne vystavené na výstave TRAMPSKEJ TVORIVOSTI,  na jej 19. ročníku "Pod Javorinou"...

 

 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 

 
Trampská potlachová  súťaž bez zásluh výhercu....

Na mnohých trampských potlachoch, alebo spomienkových ohňoch, bývajú občas súťaže, ktoré so športovým zápolením nemajú vôbec nič spoločného. Jedna z takýchto súťaží sa uskutočnila aj na X. karpatskom ohni a  bola to súťaž o držiteľa najkrajšieho a najpraktickejšieho trampského noža. No áno, nôž nesmel byť dajaký sériový továrenský výrobok kúpený dakde v obchode, ale museli ho vyrobiť trampské ruky. Porota hodnotiaca nože prihlásené do súťaže bola na najvyššej úrovni a bol v nej aj najstarší trampský výrobca nožov "nožiar" Rózo, 82 ročný, z trampskej osady HURIKÁN. Porota pod Rózovým vedením rozhodla, že najkrajší a najpraktickejší trampský nožík zo všetkých predložených do súťaže má Pekelník z trampskej osady HAY RIVER. No áno, jedna vec je vlastniť, no druhá aj povedať pravdu, kto tento nožík vyrobil. Tak tento unikátny nôž vyrobil kamarát Andrej Nalívač II. z trampskej osady RODRIGO a daroval ho pred časom, k životnému jubileu Pekelníkovi. Nuž čo, súťaž je súťaž a ocenený bol dva krát za sebou Pekelník. Jeden krát darom umeleckého diela - noža, od kamaráta Nalívača II. a druhý krát v súťaži cenou - trampskou plackou, držiteľa najkrajšieho noža tohoto stretnutia.

Nalívač, vďaka Ti za Tvoje šikovné ruky a pekný darček noža a kamarátom z trampskej osady OLD KLONDIKE za certifikát - trampskú placku  o najkrajšom trampskom noži.

Pekelník

 

 
 
 

 
 
 

 
...túto placku namaľoval kamarát Marek z trampskej osady OLD KLONDIKE ako cenu do trampskej potlachovej súťaže. Namaľovaný domček na placke je malokarpatská trampská "Marová búda", terajšie sídlo trampských osád ŠIRAKÉZ a POLÁRNÍ VLCI...

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Text a fotografie na tejto stránke
 Pekelník

Hudba v pozadí, skladba s názvom Poklad na striebornom jazere,
BELASÍ

Stránku pripravil
Pekelník

LP 2012

 

 
 
 


 
 

 

© TRAMP NET Pekelník