Najsamprv niekoľko viet trampského úvodu...

/...návraty a spomienky z rokov sedemdesiatych a osemdesiatych posledného storočia, predchádzajúceho tisícročia... /

Lesy Malých Karpát v okolí Bratislavy aj v týchto novších obdobiach neboli nikdy úplne pusté a aj trampské partie a osady museli brať na vedomie výskyt iných "druhov" milovníkov prírody. 

   

Samozrejme treba spomenúť turistov. Ich dominantnou vlastnosťou bolo prekonávanie dlhých pochodov a to zväčša po vyznačených turistických chodníkoch a vo veľkých skupinách. Obvykle sa zastavovali na rôznych rázcestiach, na chatách, kde sa bolo možné občerstviť, ale väčšinou nevyhľadávali samotu. Ich oblečenie ich neomylne odlišovalo od ostatných milovníkov prírody, pretože boli oblečení do výrazne farebných odevov, kde prevládala červená a modrá, takže boli ľahko identifikovateľný už z diaľky. 

   

Ďalšou, nie až tak malou skupinou boli skauti z obnovených skautských družín, ktorí sa regrutovali v období rokov 1967 - 1968 a vydržali organizovaní približne do roku 1969 keď boli zrušený. Títo boli zoskupením väčšinou mladých chlapcov vo veku okolo 12 - 14 rokov a sprevádzaní iba o niekoľko rokov staršími vodcami. Boli to chlapci, ktorí chodili zväčša spočiatku do klubovní, kde si plánovali svoju činnosť na teplejšie ročné obdobie a potom iba na sobotu alebo nedeľu vychádzali na potulky do prírody. Iba výnimočne stavali v Malých Karpatoch trvalé tábory. Z nich sa v nasledujúcich rokoch oddelilo množstvo jednotlivcov, ktorí neskôr začali vytvárať skupiny podobné trampským , alebo sa stali členmi trampských osád.

   

Ďalšou skupinou boli starší skauti. Títo skôr narodení, ktorí "pričuchli" k skautingu ešte vo svojej mladosti, ale aj skautskí "Vyslúžilci" z medzivojnového obdobia, ktorí vo svojej mladosti pôsobili ako vodcovia, ale už v tomto spomínanom čase, vyhľadávali pokoj a samotu, preto že zo skautských uniforiem už dávno vyrástli, nebolo ich ľahké správne zaradiť. Ich táboriská boli však dôkazom vzťahu k prírode a ukážkou nevšedných schopností.

     

A ešte jedna skupina ľudí začala v tomto období chodiť do prírody. Boli to chlapci a dievčatá ktorí začínali združovaním sa v Táborníckej únii, zakladaním Táborníckych klubov, táborníckych letných a zimných škôl, súťaží piesní a hudobných skupín s názvom PORTA,  ktorí mali k prírode veľmi blízko a stala sa ich v tých  časoch politického uvolnenia ich druhým domovom.

Čas  a nezdravé spoločenské ovzdušie po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a ruských vojsk, ktoré tu po tejto "mierovej" akcii po roku 1968 na dlhú dobu zostali,  však   pôsobili aj tu a to tak, ako keď zrazu príde búrka, teda veľmi rýchlo /hlavne v rýchlom období ich tzv. politickej normalizácie/.

Po zrušení táborníctva a skautingu politickým  režimom, teda politickom príkaze vládnucej vrchnosti k  "vzniku" a príkazu možnosti iba jednej jednotnej mládežníckej organizácie SZM, zmizlo táborníctvo, aj skauting zakázali a z mládežníckych organizácii sa tak vytrácala pôvodná zálesácka romantika.

Nezmizla však úplne a pod krídlami novej organizácie bol vytvorený i zásluhou zostatku pôvodného "mužstva" z čias táborníctva a skautingu, priestor pre dosť podobnú i keď podstatne úrovňovo slabšiu činnosť.

Z tohoto obdobia si možno spomenúť i na pokračovanie poriadania  PORTY, ale i na veci negatívnejšie. Tým bol presne mierený odklon od pôvodnej trampskej piesne na PORTÁCH, ku trochu podivnej, už nie tradičnej časti novodobej country a mestskej folkovej muziky, ktorá  i keď bola trampom blízka, predsa sa však od nich na novodobých PORTACH vzďaľovala míľovými krokmi a  už vôbec sa tieto piesne nikdy nespievali pri táborových ohňoch. Takto vlastne i zanikla pôvodná trampská PORTA, ktorá mala pôvod u trampov a v Táborníckej únii a stala sa z nej vlastne mládežnícke šou rôznorodej hudby.

No našťastie kúsok priestoru i napriek "countrystom a folkáčom" pre trampov, táborníkov a skautov tu predsa len zostal a tak  bola dokonca i "...rosa na kolejích...", aj ďalšie "ryvolovské" piesne, ktoré sa na trampských osadách naozaj v tom čase ujali a bol im daný priestor aj v rozhlase a televízii.

 A potom nemožno zabudnúť aj na rôzne ochranárske  lesné tábory pod značkou "Strom života", spomeniem napríklad záchranu Čiernohorskej železničky a aj vela lesných letných a zimných škôl v Slovenskom Rudohorí, Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre, z akcii splavov riek, ako Hron a mnoho ďalších podujatí blízkych prírode, čo s odstupom času možno hodnotiť a dá sa povedať, že nie až tak veľmi  zlých akcii, ako sa to istý čas po nežnej revolúcii hodnotilo a písalo.

Žiaľ boli aj akcie, tých bolo oveľa viac, ktoré napríklad svojou účasťou podporili aj nám skoro blízke country a folkové hudobné skupiny, ako bol "spolitizovaný" festival politickej piesne - "festival všetkých festivalov" -  v Sokolove a podobne, na čo radšej je lepšie ani nespomínať.

Najhoršie však v tom období v tejto činnosti smerujúcej k pobytu  a ochrane prírody bolo to, že pritvrdzovaním vtedajšej politickej moci vládnucej vrstvy sa pomaly, ale isto vytrácalo všetko to pekné, čo do vtedajších mládežníckych organizácii priniesol skauting a táborníctvo. Tak sa stalo že po strate vône  a príchute romantiky a  lesnej múdrosti sa z tejto skupiny ľudí začali hromadne vyčleňovať jednotlivci, ktorí neskôr zohrali svoju pozitívnu úlohu aj  v trampskom hnutí.

Vráťme sa predsa len k tým, už vtedy vekovo starším priateľom a kamarátom, ktorí sa "vďaka" vtedajšej nedobrej politickej situácii v tom čase uzavreli do samých seba  a tvorili dosť významné viaceré samotárske lesné komunity a pripomeňme si ako vlastne vtedy prežívali tú neprajnú "okupačnú" dobu.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ A

VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY

( alebo lesní mužíci a víly )

Muflonia lúka 1952

Volavá lúka 1968 - 1969

Bratislava

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ
A VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY

/ďalej iba SPOLOČENSTVO/

Nič  vraj neni večné...

Hneď úvodom však je potrebné povedať, o tom,  že SPOLOČENSTVO  o ktorom tu bude reč a ktoré tu bude ďalej spomínané,  v čase ich spoločného i keď vlastne samostatného spolužitia, že sa vôbec nejednalo o trampskú osadu, ale ani o skautskú družinu. Jednoducho povedané jednalo sa o kamarátov a priateľov, ktorí síce mali svoje korene v trampingu a skautingu, ale tu si našli a objavili na istý dlhší čas svojú vlastnú inú spoločnú societu.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Kde začať ?

 ...Muflonia lúka

Nie, nezačneme tým, ako kamaráti a priatelia zo Spoločenstva mali svoje mladícke začiatky v skautingu, či v trampingu, to by bolo príliš moc dlhé rozprávanie, než by sme sa  dostali k rozprávaniu o ich  SPOLOČENSTVE...

Začneme skorej rozprávaním, ako inak, o ich prvom táborisku, ktoré si pomenovali svojím vlastným názvom "Muflonia lúka".

Túto lúku pre táborenie  neobjavili, ako sa to často v neskorších dobách vravievalo, pre spoločné táborenia priatelia a kamaráti zo SPOLOČENSTVA... ale bola známa predovšetkým trampom už z veľmi dávnych čias pod rôznymi inými viacerými názvami.

 

Táto naozaj veľká a nádherná malokarpatská lúka, vzdialená skoro dve hodiny pešej chôdze od civilizácie,  na  pôvodných starších mapách nebola vraj ani zakreslená a tak nemohla mať ani svoje vlastné oficiálne pomenovanie.  V jej blízkosti sa však nachádzala lesná škôlka, ktorá mala názov Popálené a tak lúka bola aj lesníkom a lesným robotníkom od nepamäti známa tým, že ju nazývali lúkou pri Popálenom.

Iný názov pre lúku ako lesníci a poľovníci mali trampi, ktorí sem chodievali táboriť a mali tu svoj osadný camp už v roku 1940. Lúku si pomenovala podľa mena svojej trampskej osady SAMOTÁR táto staršia trampská osada pochádzajúca z Rače.  Takto nám to vlastne niekedy dávno, ešte  za svojho pozemského života rozprával kamarát Foxo, zakladajúci člen tejto osady. Toto pomenovanie sa však medzi inými trampmi v neskorších dobách neujalo, preto že pár kilometrov od Samotárskej lúky nad obcou Marianka bolo vtedajšie trampské "eldorádo" ktoré sa nazývalo podobným názvom Samotárske údolie.

 

 

 
...kamaráti z Račanskej osady SAMOTÁRI na svojom Samotárskom campe v predvojnovom období, niekedy po roku 1940. Zľava kamarát Foxo, neskoršie člen speváckeho súboru trampskej osady UTAH...

 

Foxo však neskoršie prestúpil do trampskej osady UTAH  a trampská osada SAMOTÁR sa rozpadla. Čas, tak ako odvial trampskú osadu SAMOTÁR, odvial aj toto staré trampské pomenovanie lúky o ktorom sme sa vlastne dozvedeli až z neskoršieho rozprávania a spomienok kamaráta Foxa, ktorý si ďalšie tajomstvá z prežitej svojej mladosti na týchto pekných miestach zobral zo sebou na veľký nebeský vander.

Lúku opäť pre táborenie objavil približne v roku 1952 Čárli a Kavka. Lúke títo trampskí obyvatelia dali nový názov - Muflonia lúka.

Mladším trampi a trampské osady HILTON, HAY RIVER. ktoré sem chodievali občas od roku 1966 táboriť a ktoré tu v sedemdesiatych rokoch poriadali potlachy a výročné ohne svojich osád, poznali však iné pomenovanie pre túto lúku s názvom "SAHARA". Názov dali lúke podľa toho, že lúka v letných mesiacoch sálala veľkým dusným teplom a  silný prameň osviežujúcej a pitnej vody bol od lúky dosť vzdialený a vlastne pôvodné staré trampské názvy lúky z roku 1940 ktoré používali SAMOTÁRI a v roku 1960 ELDORÁDO vlastne ani nepoznali.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
I. kapitola histórie

SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ A

VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY

LESNÝ MUŽÍK

Priateľ  a skaut

ROVER

/pán KARŠAI/ 

/...ako prvého predstavujeme samozrejme vekovo najstaršieho/.

Medzi lesných mužíkov s ktorými sa mnohí trampi stretávali po dlhé roky patril Rover - pán Karšai. Nebol trampom, ale pravým milovníkom prírody a stal sa neoddeliteľnou súčasťou pravidelných pobytov v prírode.

Keď sa usadil na Muflonej lúke  a zoznámil sa s kamarátmi Čárlim a Kavkou bol vlastne už starým znalcom Malých Karpát. Jeho vzťah k prírode však vznikol v prostredí prešovských skautov. Ale to všetko sa začalo veľmi dávno.

   

Narodil sa v roku 1911 a už ako dvanásťročného chlapca ho začali vábiť pobyty v prírode, v spoločnosti skautov, pod vedením Ruda a Tibora Lieskovského v Prešove. Začal ako vĺča a za niekoľko rokov sa sám stal vedúcim mladých vĺčat v Solivare. Tu dostal aj svoje skautské meno Rover.

Ako dvadsaťpäťročný zmaturoval na stavebnej priemyslovke a ukončil svoje pôsobenie v skautingu. Od toho času pobudol na mnohých stavbách po celom Slovensku. V nasledujúcom období mu služobné povinnosti nedovolili na dlhý čas chodiť do lesov. Ako technický úradník sa neskôr zamestnal na Ministerstve dopravy a verejných prác v Bratislave a napokon pracoval vo Zväze bytových družstiev až do nástupu do dôchodku. V Bratislave mal už viac času a tak spočiatku príležitostne začal robiť turistické túry po celom Slovensku. 

 

 

 
...Rover vo svojom nočnom hvezdárskom kresle určenom na pozorovanie oblohy v svojom campe na Volavých lúkách... /okolo roku 1970/

 

Až okolo roku 1952 začali chodiť na krátke víkendové výlety do Malých Karpát. Trvalé táborisko si začal budovať na Muflonej lúke kde ho stretávali mnohí bratislavskí trampi. Po krátkom čase však bola na Muflonej lúke a v okolí lesnej škôlky na Popálenom vykonaná rozsiahla ťažba dreva. Vznikli i nové lesné cesty, čím celá oblasť stratila na dlhý čas príťažlivosť pre mnohých milovníkov prírody.

Z tohoto dôvodu objavil krajšie a neporušené miesto a okolo roku 1968 sa presťahoval na Veľkú Volavu lúku pod Hviezdou. I keď na Popálenom jeho táborisko zostalo neporušené naďalej a aj v jeho okolí zostali ďalšie skautské i trampské táboriská naďalej a používali ich trampi z trampských osád HAY RIVER a JICARILLA, väčšinou však iba neskorom jesennom a v zimnom období, preto že v lete sa venovali viac vodáckým športom, alebo potuľkám vo vyšších horách..

Novoobjavená veľká Volavá lúka Roverom bola naozaj výnimočná, odľahlosťou od známych ciest, tiež svojím oválnym tvarom, ale aj statným bukom ktorý stál uprostred a bohatou kvetenou na lúke. Niekoľko metrov od lúky sa nachádzal medzi vysokými bukmi i výdatný prameň priezračnej a chladnej vody, ten pôsobil ako studňa v púšti na oáze a vytváral a poskytoval ideálne podmienky pre zálesácke táborenie.

 

 

 
...celkový pohľad na Roverove táborisko...

 
 
 

 

 
...Rover v svojom campe na Volavej lúke so svojou dcérou Maruškou...

 

Rover si spočiatku na Volavej lúke vybudoval iba malý prístrešok s prenosným ohniskom. Ohnisko bolo vytvorené na stolčeku z bukového dreva, v hornej časti boli po celej ploche uložené tehly a okraj ohniska bol tvorený vencom tehál/.  Neskôr vytvoril kostru zo smrekovej žrďoviny a vytvoril tak rám nad celým campom,  ktorý potom bolo možné v prípade dlhodobého nepriaznivého počasia prekryť igelitom /polyetylénovou fóliou/. 

 

 

 
...aha, pozri malý dubáčik, nevieš kde má bratríčka ?
Rover (vpravo) a jeho kamarát Kollár z táboriska v údolí s názvom AKU AKU...

 

V tom čase Mufloniu lúku  a svoje staré táborisko opúšťajú aj skauti Dráp a Sova, spolu s nimi aj trampi Čárli s  Kavkou, z trampskej osady ELDORÁDO a začínajú si budovať svoje vlastné táboriská samozrejme patrične vzdialené od seba. 

Svoje táborisko budoval Rover pomaly počas víkendov, takže jeho dobudovanie do konečnej podoby vykonal až po nástupe do dôchodku. S nástupom do dôchodku a po dohotovení táboriska, začal predlžovať svoje pobyty vonku v prírode. Po vybudovaní podsady pre svoje malé "áčko! začal sem už chodiť na celé leto. Neskôr prichádzal na lúku koncom apríla, alebo začiatkom mája a tábor balil až v septembri, v závislosti od príchodu studeného zimného počasia.

 

 

 
...celková idyla Roverovho táboriska  /8.8.1978/...

 

Táborisko bolo vybavené všetkým potrebným pre dôstojné prežívanie. Vlastnoručne vyrobené lavičky, stôl, "taburetky" z bukových odrezkov, anatomické a elegantne zdobené "vodcovské" kreslo z bukových odrezkov a samorastov, ktoré bolo pohodlné rovnako ako najlepšie kreslá vyrábané pre byty. 

 

 

 
...táborisko s prebudovanou podsadou pre väčší stan, nad stanom a pred stanom fólia, ktorú tam Rover umiestňoval v prípade dlhodobého nepriaznivého počasia...

 

V potôčiku pod prameňom, okrem napájadla pre zver vyhĺbili ďalšiu nádržku, pri ktorej si vybudoval "kúpeľňu" s lavičkou. Nádoba na pranie, šnúry na sušenie prádla, smreková žrď na sušenie spacáku a lôžkovín, dokonca vytvoril zo samorastov tzv. "hvezdárske kreslo", na ktorom bolo možné slniť sa cez deň a v noci pozorovať hviezdy v pohodlnej polohe. Samozrejme k základnej táborovej výbave patrilo aj kompletné kuchynské vybavenie. 

I keď mu neznámy "dobrodinec" jednej zimy spálil skromný prístrešok, pán Karšai si tábor upravil pre ďalšie užívanie. Dni trávil zberom hríbov, lesných plodov, byliniek, čítaním a nudu zaháňal vykladaním pasiansu. 

 

 

 
...Roverová lesná obývačka určená pre návštevy...

 

Aby si však "zaslúžil" možnosť táboriť na tejto lúke, hájnik od neho žiadal vykášanie okolitých jarkov, prípravu sena na zimné prikrmovanie zveri i okopávanie stromčekov v blízkych oplotkoch. 

Preto že i sám chcel prispieť k skrášleniu okolia, vysadil dva stromy jedlých gaštanov /jeden doniesol až z Gaštanice spod Jelenca/ a dva Pagaštany konské, ktoré prežili do dnešných čias. Cez víkendy za ním chodievala manželka a deti, ktoré už mali vlastné rodiny. Nezriedka aj s vnúčencami.

 

 


...návšteva vnúčat cez víkendy...

 
 
 

 

 
..pán Karšai s vnučkou...

 

Ale ani toto miesto sa nevyhlo zmenám. Najskôr bola vybudovaná cesta od hájovne pána Veselého cez Popálené okolo "Karšajovej" lúky, až po spojnicu Malý Javorník - Horvátka - Košariská, ktorú neskôr pokryli asfaltom a následne vykonali v okolí lúky rozsiahlu ťažbu dreva. 

Zmizla značná časť starých bukov a na lúku naťahali kmene vyťažených stromov, čím zničili pôvodné zatrávnenie lúky. I napriek opakovaným rekultivačným prácam už nikdy na lúke nezakvitli medonosné kvety a margaréty. Okolie prameňa bolo tiež zdevastované, takže prameň už dával málo vody a navyše presvetlením sa voda začal v teplých dňoch prehrievať a v prameni sa začali množiť nežiadúce mikroorganizmy. 

Definitívny úder však tomuto miestu uštedrila sama príroda okolo roku 1984/85, preto že osamotené buky boli namáhané vetrom a jeden z týchto posledných veľkých bukov na okraji lúky padol priamo cez Roverové táborisko. 

Vzhľadom k tomu, že Rover už nemal dosť síl znovu vybudovať táborisko, chodil na tieto miesta už len cez víkendy. 

Poslednú návštevu týchto miest uskutočnil s manželkou v roku 1998, kedy ich príbuzný vyviezol autom. Takto bol dovŕšený osud jedného fleku v Malých Karpatoch i s osudom hlavného aktéra - Rovera. Zvyšky jeho campu si príroda pomaly berie späť sama a už len ťažko poznať pôvodné miesto jeho viacročného pobytu. 

Pán Karšai - Rover sa tešil dobrému zdraviu a Veľký duch mu dal, že v roku 2001 na Medarda dovŕšil deväťdesiat rokov. Vtedy sme mu zaželali dobré zdravie a dlhý život.

A keď sa niekedy budete túlať v blízkosti Volavých lúk v Malých Karpatoch, možno i vy raz stanete na týchto miestach a spomeniete si na toto rozprávanie.

 

 

 
...Rover s manželkou, to je jedna z posledných návštev bývalého jeho táboriska okolo roku 1998...

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

II. kapitola histórie

SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ A

VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY

 LESNÝ MUŽÍK a LESNÁ VÍLA

Priatelia a skauti

DRAP a SOVA

 /manželia RONAJOVCI/  

Pán Ronaj so svojou manželkou sa stali neoddeliteľnou súčasťou trampského hnutia i napriek tomu, že neboli členmi žiadneho trampského zoskupenia. Boli však po dlhé roky spoluúčastníkmi trampských víkendových vandrov v Malých Karpatoch. Ich vzťah k prírode a schopnosť vybudovať pekné táborisko pri minimálnom zasahovaní do okolia sa stalo pre mnohých mladších trampov veľkou inšpiráciou a vzorom. Obdiv, ktorý  k ním trampi chovali, sa priamo premietol do  predstáv o budúcom vzhľade ich flekov. Preto zostanú navždy zapísaní v našich spomienkach.

 

 

 
...skautka Sova v roku 1979...

 
 
 

 

 
...a skaut Dráp...

 

 
Pán Ronaj sa narodil v roku 1919 v Rohožníku na Záhorí. Ako dvanásťročný skaut sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy, kde sa začlenil do skautského hnutia. 

Ako skaut spoznával prírodu a tiež prijal skautské meno Dráp. Neskôr sa začal venovať i výchove skautskej mládeže. Bol i na krátkodobom pobyte v Londýne, ako jeden zo zástupcov slovenského skautingu.

   

Jeho činnosť v hnutí trvala približne od roku 1931 do roku 1949, v krátkom období rokov 1968 - 1969 a neskôr po roku 1989 ešte krátko pôsobil v obnovenej skautskej skupine v Lamači.

I napriek tomu, že nie každá doba žičila skautingu, po celý život chodil do prírody hlavne v dobách útlmu skautingu nachádzal zaľúbenie v potulkách po lesoch po celom Slovensku a napokon sa usadil v Malých Karpatoch. 

Prvé stabilné táborisko si vybudoval v oblasti Popáleného. Odtiaľ ho však začínajúca ťažba dreva vytlačila a bol nútený vyhľadať si iné miesto na táborenie. "Presunul" sa na lúku pod hviezdou podobne ako Rover a neďaleko prameňa si vybudoval okolo roku 1969 prvé táborisko na tomto mieste. 

 

 

 
...táborisko Sovy a Drápa, v roku 1970...

 
 
 

 

 
...jednoduché, účelné, spálňa v stane, obyvačka pred stanom, kuchyňa, dokonca  s pieckou na chleba, to všetko stačilo na celoletný zálesácky pobyt a určite v tom vôbec nebola skromnosť, ale v skromnosti veľká pýcha skauta v tom, že takto jednoducho sa dá v prírode žiť...

 

 

Spočiatku len jednoduchý tábor s podsadou pre stan, s malou igelitovou strieškou proti dažďu a jednoduché ohnisko. Neskôr začal vyrábať lesný nábytok. Stolík, stoličky, kreslá i prenosné ohnisko. A tak postupne vybudoval nezvyčajné a pohodlné táborisko..

 

 

 
... tehlová pec na pečenie chleba, ale aj koláčikov a mäsa /v roku 1980/...

 
 
 

 

 
...kamenná pec na pečenie chleba v tábore...

 
 
 

 

 
...Sova pri pečení chleba. Pec na pečenie chleba, kanadský krb a neskôr Dráp vybudoval i krb spojený s pecou na pečenie chleba a tiež s možnosťou údenia klobás a slaniny...

 

 

Všetky prístrešky i dýmnik krbu boli rozoberateľné a po skončení jesene i odvezené. Na zimu zostávali na lúke iba stoličky, pec a ohnisko. Každým rokom sa menila tvár tohoto miesta, pretože v každom roku na jar si pán Drap vytvoril inú predstavu, ktorú potom aj realizoval. Pretože do dôchodku Dráp nastúpil neskôr, ako jeho manželka Sova, vybudoval jej tábor a prichádzali iba na víkend. 

 

 

 
...prístrešok táboriska z roku 1979...

 

 

A samozrejme tu čerpal i celú dovolenku. Doba bola v tých časoch pokojná a tak nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Navyše aj Rover táboril na dohľad. 

Až po nastúpení na dôchodok, sa mohol pridať ku svojej manželke a táboriť vonku od jari až do neskorej jesene.

 

 

 

 
...Sova pri letnom ľahkom prístrešku v roku 1979... 

 
 
 

 

 
...lesná obývačka Drápa a Sovy pre príjatie skautských, zálesáckych a trampských návštev...

 
 
 

 


...
Sova a na návšteve pán Dodek
z neďalekého táboriska v údolí, s názvom AKU - AKU
v roku1979...

 
 
 

 

 
...p
án Karšai - Rover, pani Ronajová - Sova a pán Ronaj - Dráp s príbuznými...

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

III. kapitola histórie

SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ A

VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY

 LESNÝ MUŽÍK a LESNÁ VÍLA

Trampi a kamaráti ČÁRLI a KAFKA

/manželia Karol  a Zdenka Valovci/

a malá lesná víla Zuzka Šumienka

/Zuzka Valová/

 

 

 

 
A tu vám ich predstavujeme Čárli, Zuzka Šumienka a Kafka v svojom campe na Volavých lúkách, asi tak okolo roku 1970...

 

 

Pri písaní tejto tretej časti histórie sa nám vyskytla možnosť napísať o členoch SPOLOČENSTVA trochu menej z našich vlastných spomienok alebo z rozprávania iných a viac si vybrať zo zápiskov jej priameho účastníka kamaráta Čárliho. A tak v niektorých riadkoch bude text doplnený autentickými osobnými zápismi z jeho trampského denníka.  Totiž kamarát Čárli si vzorne viedol svojú zápisnicu a z tej sme sa vlastne dozvedeli aj o niektorých príčinách prečo si spolu s manželkou Kafkou na dlhé roky zvolili samotársky spôsob pobytu v prírode a aj to, prečo sa oddelili od spoločnosti trampov a svojej trampskej osady ELDORADO. A tak vlastne sa to nemusíme dozvedať z rečí iných a dozvieme sa to pravdivo práve tu.

K dispozícii sme mali a pre trampský archív zoskenovali aj 200 stranovú husto písanú prvú kroniku trampskej osady ELDORADO. Ale v tejto kronike, vzhľadom že pochádza zo staršieho obdobia sme sa o ich neskoršom samotárskom táborení nedočítali

I keď by bolo najlepšie a rozumnejšie začať rozprávaním až z doby "neskoršej", teda od ich prvého príchodu na Mufloniu lúku, nedá sa to a musíme trochu  načrieť aj do ich trampskej minulosti.

Ku kronike trampskej osady  sa však v tomto rozprávaní výraznejšie nevrátime, preto že o histórii trampskej osady ELDORADO sa môžete dočítať na našich stránkach v rubrike OSADY.

   

Kamarát Čárli v úvode svojich osobných 400 stranových zápiskov píše o tom, že ich trampská osada ELDORÁDO založená v roku 1945 sa začala pomaly ale isto rozpadávať a to postupným odchodom jej členov na vojenskú základnú službu. Nie však preto, že dva roky by boli v živote človeka dlho, ale preto že po príchode z vojenčiny sa už späť do osady kamaráti nevrátili.

Nezabúdajme však, že to bola doba najťažších dôb trampingu na Slovensku so snahou o jeho úplnú "politický zdôvodnenú"  likvidáciu. Prsty v tých časoch okrem ŠTB v tom mal aj novinár Gavryl Gryzlov, ktorý svojimi článkami spustil lavínu vtedajšej likvidácie trampského hnutia.

Nikto z kamarátov vtedy  nechcel a vlastne ani nemal odvahu otvorene povedať príčinu odchodu z trampingu. Táto zlá doba väčšinou sa nezachovala písomne ani v kronikách, tie totiž mohli byť zhabané príslušníkmi Š.T.B.  a často sa stávalo že kroniky sa stali trofejami vtedajších policajných rázii. A tak dnes sa možno nad napísanými príčinami ich odchodu vo vtedajších kronikách od trampov a trampingu už len pousmiať.  Aj dôvody  odchodu osadníkov z osady ELDORADO sú v Čarliho zápiskoch "umiernené" a uvedené takto. Na prvom mieste sa vyskytuje nové začlenenie v civilnom zamestnaní /asi postúpili do vyšších pracovných funkcii/,  nepochopenie manželiek, príchod detí na svet.  Čárli tiež opísal aj ich následné nahradenie pobytu v prírode, pobytom v kaviarňach a zábavných podnikoch. Naozajstnou pravou príčinou ich odchodu však boli vtedajšie represálie proti trampom a trampskému hnutiu, čo pri neskorších súčasných rozhovoroch aj priznávali.

Doba politických represálií začala v roku 1952 a  silnú odozvu mala aj v trampskej osade ELDORADO. A tak postupne Čárli  s Kafkou zostali iba sami.

A tak sa vlastne po osadníkoch ELDORÁDA "zľahla zem"...

 

 

 
...takto to grafický videl Čárli, keď sa po jeho osadníkoch zľahla zem......

 

Až oveľa neskoršie  po rokoch zistili, že z osady ELDORÁDO prírode zostal  okrem Čárliho verný už iba jeden - jediný  osadník, Gusto, o ktorom však vtedy  vôbec nič nevedeli.

Nikto z trampov, ktorí napriek represáliám zotrvali u trampského hnutia a aj tých nových, ktorí prišli do trampingu o dajaký ten rôčik v tej zlej dobe celých dvadsať rokov, v dobách  najťažších v novšej histórii trampingu o nich nič nepočul  a stretli sa až v roku 1968, keď ich Čárli usilovným pátraním opäť pozháňal a znovu sa objavili na potlachu pri príležitosti 30. výročia založenia trampskej osady UTAH. Tam sme mali možnosť aj my z mladšej generácie, stretnúť sa po prvý krát  so šerifom ELDORADA Francom, Daholom, Danym, Sleepym, Joelom, Chinom, Mirom, Gustikom a tiež aj s Roverom.

A Čárli si na tento pre  osadu ELDORÁDO významný potlach spomína takto:

"Než sa začal večerný /potlachový/ akt, zahrali sme si konečne po dvadsiatich rokoch na mandolíny a gitary. Hralo a spievalo sa nám dobre, ako keby sme iba včera prestali hrať, ale v potlachovej speváckej súťaži už zaúradoval čas a umiestnili sme sa až štvrtý, hoci sme sa veľmi snažili"

Takto teda bola obnovená činnosť trampskej osady ELDORÁDO.

Vráťme sa však z roku 1968 späť do roku 1952, kde by malo začať naše rozprávanie o lesnom mužíkovi a lesnej víle z Eldoráda.

Predchádzajúci text priamo naznačuje hlavne to, že Čárli a Kafka po opustení ich spolu osadníkmi vlastne nemali inú možnosť a vydali sa na svoje cesty preto v tých povojnových rokoch dosť odvážne prírodou sami.

Preto že nebolo dobre sa moc po lesoch ani prechádzať v trampskom oblečení ich úvod do samotárskeho, nie celkom trampského prostredia dvojice a ich života v prírode opísal Čárli takto:

Kúpili sme si "kultivovanejšiu" turistickú výstroj, lebo ako manželia nemohli sme už chodiť vo svojráznom oblečení pôvodnej osady. Zo začiatku robili sme len denné výpady do Malých Karpát. Osvojili sme si tak všetky cesty, chodníky, cestičky ba i prtí zvierat i vlastné trasy a cestičky známe iba nám. Pri takýchto potulkách horami iba úplne náhodne sme sa ocitli na kruhovitej prekrásnej lúke priemeru asi 100 metrov v  prostriedku ktorej bol pekný kríkovitý strom - hloh. Pobudli sme tu celý jeden deň...  Kúsok pod lúčkou sme objavili prekrásnu studničku s dobrou vodou. Rozhodli sme sa že toto bude naše miesto v trampskej terminológii zvané flek.

A ako pomenovali lúku "Muflonia lúčka" ...

Na večer keď sme sa chystali domov, nakoľko sme nevedeli kade, Zdenka išla jedným chodníčkom a ja som sa poberal druhým smerom ku drevorubačom. Len čo som prešiel sto metrov, vyplašil som z kríkov krásneho, statného muflóna. Začal utekať  rôznymi smermi, ale všade ho čosi vyplašilo. Zostala len jediná cestička, na ktorej stála Zdenka. Pustil sa cvalom po nej, blížil sa k Zdenke a zohol hlavu s obrovskými rohmi. Zdenka zakričala z celej sily a skrčila sa. Muflon sa zľakol a na mieste zabrzdil až prach lietal. Utekal som na to miesto a muflon zmizol v húštinách. Po tejto príhode nazvali sme miesto "MUFLONIA LÚČKA". Neskoršie z histórie sme sa dozvedeli že oficiálne sa však lúčka volá "POPÁLENÉ". Tento názov jej zostal z veľmi dávnych dôb keď sa tu na týchto miestach pálilo drevené uhlie, dodnes zemina na niektorých miestach na lúke  a v jej okolí je čierna ako uhol...."

 

 

 
...a takto si Čárli krátko po objavení zakreslil Mufloniu lúku do svojho denníka, no neni sú tam súradnice GPS, vtedy nič také nebolo, ale je tam dosť podrobný záznam o tom kde lúčka približne bola...

 
 
 

 

 
...Kafka s Čárlim práve výdatné obedujú a v päť litrovom kotlíku skoro nič už nezostalo /hladoši/...

 
 
 

 

 
...alebo že by predsa ešte niečo zostalo? ...a tak boj o poslednú lyžičku dobrého kotlíkového gulášu samozrejme vyhráva Čárli...

 

Novoobjavená  Muflonia lúka sa stala ich novým lesným domovom. Lúka bola pre iných veľkou neznámou a tak tam pobývali a prebývali skoro sami. Je pravdou že občas sa tam objavili "lesní samotári", trampi ktorí putovali z miesta na miesto ako Frantík Hák, ten istý čas nevynechal ani jednu nedeľu, hoci bol veľmi chorý a prenasledovala ho astma. Neskoršie sa zjavil tiež kamarát Tóno - Toncek a ten priviedol  trampskú osadu JICARILLA, ktorej vtedy šerifoval Boris Halas /t.č.v Austrálii/.

JICARILLACI na Mufloniu lúku začali chodiť častejšie a život spolu s nimi sa zdal byť, vlastne i bol veselší. Lákali ich tam okrem peknej malokarpatskej prírody, hlavne staré trampské piesne ktoré poznal Čárli s Kavkou a večerné spoločné ohňové posedenia pri mandolínach a gitarách.

V roku 1956 ich objavil a vraj zo začiatku naozaj len veľmi prichádzal k ním  aj skaut Rover.

Rover  im však vnuknul aj indiánsky nádych romantiky a svojú vlastnú predstavu o zálesáckom táborisku. Občas aj pomohol budovať na Muflonej lúke camp, ktorý bol  z každej víkendovej soboty čoraz krajší a účelnejší. Najprv okolo ohniska vybudovali lavičky, Do kríkov na lúke, aby to nebolo moc vidieť umiestnili stolíky a stoličky s operadlami. Vybudovali "chladnú" dobre schovanú "špajzičku" na jedlo, pod stany si vybudovali  pekné zrubované podsady s lesnými posteliam a matrace im tvorilo obyčajné voňavé seno. To bolo snáď všetko, viac "civilizácie" si k sebe nepripustili.

Kafka s Čárlim neboli však úplne odkázaný iba na svoju Mufloniu lúčku a ich letné výpravy smerovali i do iných malokarpatských oblastí. A tak svoje táborisko rozkladali aj v lesoch v okolí Zochovej chaty, hradu Červený Kameň a tiež za dedinkou Píla, v blízkosti kúpaliska a chaty bývalého združenia Y.M.C.A.

Na tomto táborisku pri chate Y.M.C.A. sa stretávali dosť často s Jardom Politzerom, bývalým šerifom trampskej osady MODRÁ HVIEZDA.

Predsa však len najčastejšie a najradšej chodili táboriť na "Mufloniu lúku". V spomienkach na tieto časy im zostal aj "bradatý chlapec", večný tulák a samotár Jerry - Jaro Khandl, ten však odišiel v roku 1968 do Kanady.

Sporadický sa na lúke ukázali i ďalší trampi, Karpy, Šoc, Donald, Satan a Tršto....

Vtedajšie "eldorádo" trampov bolo však sústredené na iných miestach. Hlavne v okolí obce Marianka - na Savane, ale tiež z opačnej strany  v Samotárskom údolí.  V sedemdesiatich rokoch trampi opäť objavili po druhý krát okolie Pasiek a  Granady.  Tiež staré miesto táborenia staručkej osady DAKOTA a legendy tejto osady Indoša, žijúceho v tom čase v austrálskej Tasmánii.  Pôvodný tábor starej Dakoty sa nachádzal v  hlbokom údolí v hrebeni Karpát zarezanom potoku Vydrice / Račanskej Bajzdrice/ Flek slávnej Indošovej osad obsadila trampská osda NETOPIER /bez toho aba vedela jeho slávnú históriu a minulosť/. V tesnej blízkosti vyrástli osadné campy trampských osád YUKON, ZLATÁ LÍŠKA, SRŠEŇ, GOLD RIVER a ďalšie. Na jednotlivých táboriskách si osadníci vybudovali stanové podsady... ale niektorí si postavili i  polozemlianky, chatrče a búdy, ale aj veľmi pekné zálesácke chatky. A tak celková atmosféra na týchto trampských miestach pripomínala viac - menej  z amerických kníh vyčítané "osídľovanie západu".

Kafku s Čárlim však do týchto rušných trampských miest vôbec neťahalo, za roky samotárčenia si zvykli na "božské ticho" svojej Muflonej lúky a tej zostávali verný.

Vzdialenejší trampský ruch neobišiel ani okolie Muflonej lúky, asi okolo roku1968 si na neďalekom Červenom potoku postavila svoj malý zrub trampská osada BOJOVÍ VLCI vedená šerifom Kickom a na vzdialenejšiu lúku položenú nižšie v druhom údolí s názvom "Deniska" chodievali kamaráti z bratislavského podhradia, zo SPOJENÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD SLEPIČKA, DAKOTA a ASUNCION a tiež trampská osada TRHANI z Petržalky.

V roku 1962 Kafka s Čárlim zaznamenali prírastok do rodiny. Narodila sa im malá lesná víla dcérka Zuzana. Na kratší čas preto obmedzili svoje lesné výpravy, ale dlho nevydržali. Už v pätnástich mesiacoch  Zuzka spávala pod stanom vo fusaku na Muflonej lúke.

V roku 1965 sa k ním pripojili  skauti Dráp a Sova a častejšie na lúke táboril aj skaut Rover. Títo sa otvorene k skautingu samozrejme nemohli hlásiť, preto že skauting v tých časoch bol zakázaný a tak si vravievali že sú Zálesáci. Na skautskom toteme ich táboriska však nechýbala, ani slovenská skautská ľalia a tak všetci čo sme  ich poznali, sme dobre vedeli že sú to skauti v ilegalite.

Opäť otváram Čárliho zápisník z tých dôb a hľadám písané state o týchto skautoch a ich trampsko - skautskom spolužití. Tak sa vlastne pravdivo zo zápiskov Čárliho dozvedáme,  že títo skauti ich naučili vela nových vecí v spojitosti s pobytom v prírode ktoré dovtedy nepoznali.

Najdôležitejšie však bolo ich spoločné myslenie a názory na prírodu a civilizáciu. Často rozprávali spolu o tom, že človek má svoj pôvod v prírode, z ktorej odišiel do iného svojho "civilizovaného" a neskoršie "pretechnizovaného" sveta, ktorý si  sám vytvoril. Teraz je to opačné, táto civilizácia prežíva čas návratov a často i útekov do prírody , kde si hľadá regeneráciu svojich duševných a fyzických síl, .... nadýchať sa dobrého vzduchu... a dalo by sa o tom snáď písať celé romány.

 

 

 
...tri trampské generácie pri spoločnom táborení. Najstaršia /Rover/ varí  obed pre všetkých , stredná  /Čárli/  spieva s gitarou a najmladšia /Zuzka - Šumienka/ sa venuje detským hrám ..

 
 

 Vráťme sa však radšej k ich životu na veľkú zelenú lúku.

Malá Lesná víla Zuzka - Šumienka

 

 

 

 
...prvý Zuzkin strunový nástroj bola samozrejme mandolína, to aj vzhľadom k primeranej malej veľkosti k jej vtedajšiemu veku. Mandolínu však potrápila riadne a aj sa sa to dalo časom aj velmi dobre počúvať...

 

Ako sme už napísali na tejto zelenej lúčke sa zrazu objavila malá lesná víla. Vraj ako rástla, lúčku si veľmi obľúbila a rada tam s rodičmi chodievala. Spať išla až vtedy keď ponaháňala z večera svätojánske mušky. Najmä od "old skautov" Rovera, Drápa a Sovy sa naučila spoznávať mena skoro všetkých  lesných kvetov rastlín a stromov, čo vôkol rástli. Poznala veľmi dobre  jedlé i jedovaté hríbiky a huby. Neskoršie nelenila priniesť ani drevo na oheň a postaviť stan sa stalo pre jej zábavkou....

 

 

 
...Zuzka svoje detské hudobné vlohy si vyskúšala aj hrou na banjo. To jej akosi viac však moc neučarovalo...

 
 
 

 

 
...ale gitara, tá pre malú lesnú vílu  Zuzku vraj bola oveľa príťažlivejšia ako mandolína a výsledky učenia hry boli zreteľnejšie, najmä v tom, že o pár rokov neskoršie zakotvila v detskej trampskej osade ESTACADO, v ktorej bola vytvorená aj hudobná skupina vystupujúca na viacerých i významnejších trampských hudobných podujatiach a pri táborových ohňoch...

 
 
 

 

 
Zuzka - Šumienka už od dvoch rokov stávala na lyžach a keď mala sedem po prvý krát na lyžach zjazdila z Chopku až dole do Demänovskej doliny. Aj letné vysokohorské tatranské túry spolu s Kafkou a Čárlim jej neboli žiadnou zvláštnosťou.

 

Tento krátky lesný životopis malej lesnej víly som musel spomenúť, preto že  Zuzka - Šumienka, bola jedinou odchovankyňou Muflonej a Veľkej Volavej lúky z tých dôb a žiadne iné deti sa tu výraznejšie nevyskytli.

 

 

 
...Zuzka Šumienka práve maľuje malý indiánsky totem a spolu s mamou Kavkou vyrábajú trampské amulety...

 
 
 

 

 
...a Kavka je so Zuzkinou zručnosťou a tvorivosťou veľmi spokojná /Zuzka neskoršie vyštudovala umelecký smer a umenie sa stalo aj jej celoživotným zamestnaním/...

 
 
 

 

 
...občas s detí sa objavil aj Ferko, ale ten nebol hviezdnou stálicou lúky tak, ako  jeho kamarátka Zuzka - Šumienka...

 

Vlastne Zuzka nakoniec nasledovala stopy svojich trampských rodičov a stala sa čoskoro členkou detskej trampskej osady ESTACADO a aj  medzi trampmi dobre známej detskej hudobnej skupiny s rovnakým názvom ESTACADO.

To však je zaznamenané na inom mieste v Pekelníkovej kronike trampských osád v rubrike OSADY kde je trampskej osade ESTACADO venovaná celá jedna kapitola.

 

 

 
 ...nedeľné posedenie na Muflonej lúke v roku 1966. V popredí pri ohni obed varia a opekajú kamaráti Satan a Donald z trampskej osady HAY RIVER. V pozadí, zľava Kavka, Šumienka, vpravo Hek a Dodek z AKU - AKU...

 
 
 

 

 
...a filmujeme... nie práve najlepšou otázkou je to, či po toľkých rokoch sú pri súčasnej digitálnej technike tieto staré klasické celuloidové filmy vôbec ešte použiteľné a či sa tieto pamiatky a rodinné skvosty vo väčšine stali už iba bezcenným haraburdím zapĺňajúcim šuflíky domácich skríň, či nebodaj aj smeťových kontajnerov, preto že ich prevedenie do digitálnej formy je väčšinou pre bežných ľudí cenovo neprístupné, čo poviete, zostal Zuzke aspoň jeden film z tohoto obdobia?...

 
 
 

 

 
...Čárli na strunových hudobných nástrojoch hraje už od svojich piatich rokov a  tieto jeho výborné hudobné vlohy zdedila i jeho dcéra Zuzka - Šumienka...

 
 
 

 

 
...prírodu navštevovali spoločne aj v zime. Zuzka s Kafkou v roku 1970...

 
 
 

 

 
...aj v zime sme občas chodievali na náš camp, spravili sme si ohník a túžobne očakávali jarné mesiace, ked bude už teplejšie a bude sa dať prespať pod stanom. A tak sme si spravili ohník a trochu sa zohriali pred peším pochodom domov /rok1970/...

 
 
 

 

 
...chvíľka nedeľnej pohody Čárliho a Kavky na Veľkej Volavej lúke...

 

To všetko /však/ odvial čas...

S týmto nadpisom sa vrátime späť na Mufloniu lúčku. Roky skautskej a trampskej pohody strávené spoločne na tejto lúke sa zrazu začali vytrácať. A lúka sa začínal stávať útočiskom motorizovaných skupín všelijakých podivných  a často aj pochybných osobností.

Ako sa tam dostali?

Veď hrebeň tejto časti Malých Karpát bol v podstate pre výletných motorkárov a autoturistov dovtedy naozaj neprístupný. No jednoducho, novo vybudovanou asfaltovou cestou, ktorú postavili z údolia Medených Hámrov až ku Lesnej škôlke Popálené. Dôvod bol výstavba elektrickej vysokonapäťovej káblovej prípojky meteorologickej stanice a vojenského radaru Javorník. No čo treba - to treba, nič sa nedá robiť a tú cestu teda vlastne bolo treba. Väčšinou s dobrými vecami v civilizovanom svete prichádzajú aj tie, ktoré sú nežiadúce a tak to bolo aj s novou cestou, že priniesla do lona Karpát nežiadúcu civilizáciu.

Nikto  z nich nemal nič proti tomu, ak lesnou asfaltovou cestou prejdú občas dajaké autá, ak ich pohyb tam neni bezdôvodný, a svoje benzínové tátoše naháňajú do týchto miest len preto, že zabudli do prírody a  lesa chodiť peši...

A tak oáza lesného pokoja na Muflonej lúke  sa naraz zmenila na územie zamorené bohatými výfukovými plynmi trabantov, dácii a škodoviek, jazdiacich aj po nádhernej lúke kde úplne  dokonale svojimi kolesami ničili trávu a vytvárali nové blatisté autocesty. Zrazu začalo to tam až príliš moc zapáchať spáleným olejom a benzínom.

A lesné ticho  a pohodu rušil zvuk revúcich motoriek typu Java, často s upravenými hlasitými výfukmi,  valcujúc a trhajúc svojimi kolesami trávu lesných ciest a lesné kvetiny na lúke a ničil i okolité okolitá lesné chodníky na odtrávnené  prašnaté a blatisté "ralye trate" neschodné pre peších chodcov.

Mandolíny a gitary vystriedali revúce "tranzistorové" rádia týchto mestských vlasato - strapatých veľmi hlučných grúp. Objavili sa aj veľké sudy piva privážané pravidelne autami a tak lúka pripomínala často skorej akúsi veľkú hlučnú mestskú krčmu, ako oázu ticha a pokoja. A dokonca aj lesná zver dovtedy tu žijúca, sa akosi začala z tohoto okolia vytrácať a hľadala si svoje nové lesné útočištia.

Svojím dielom nakoniec prispeli aj poľovníci, ktorí nechali lúku poorať hlbokou orbou a zasiali tam pre zver rastliny, ktoré tam predtým nikdy nerástli.

Prvý Mufloniu lúku za tejto situácie opustil skaut  Rover, potom za veľmi krátky čas príklad Rovera nasledovali Dráp a Sova.

Čárli s Kavkou nechceli opustiť svojú Mufloniu lúku, kde za tie roky prežili tak vela pekného. Situácia však nespela k lepšiemu a stále sa zhoršovala a hlavne - zostalo im smutno aj za ich priateľmi - Roverom, Drápom a Sovou. A tak nakoniec tento novodobý "Raj mastňákov" ktorým sa stala Muflonia lúka opúšťa presne o rok po Roverovi aj naša trojica Čárli Kafka a naša lesná víla Zuzka - Šumienka.

Definitívnym odchodom z táboriska sa stal rok 1969, strávili tu plných celých sedemnásť nádherných rokov svojho života a tak sa im odtiaľto len veľmi ťažko odchádzalo

Nie, nestiahli sa do mestských ulít panelákov, to by im vôbec nesvedčilo. Totiž skaut Rover našiel ešte krajšiu lúku, uloženú v tak isto hlbinách malokarpatského lesa, kde doposiaľ nezasahovala mestská civilizácia. Našiel miesto, ktoré bol značne vzdialenú od hluku a aj nedôstojného chovania týchto hlučných mestských bratislavských mastňáckých partii.

A tak rok 1969 bol v znamení sťahovania ich campu na "VOLAVÉ PLACE". Najprv sa dohodli sa s Roverom, Drápom a zo Sovou o mieste ich táboriska, tak aby si navzájom nezavadzali a nerušili v ich súkromí a opäť zapadli do ich dávnej spoločnej partie. I keď navonok táto "trojpartia" pôsobila svojím chovaním a vystupovaním ako spoločná, každý si tu žil spôsobom skorej samotárskym.

 

 

 
...a takto sa po roku odlúčenia zvítali  Rover , spolu s Čárlim a kafkou...

 

Nové prostredie ich čoskoro opäť uchvátilo svojou romantickou polohou obrovskej lúky v obkolesení starého storočného bukového lesa s velikánskym bukom uprostred. V blízkosti bola výdatná studnička s kryštálovou vodou, ktorá bola aj v najväčších letných horúčavách studená.

 

 

 
...aha pozrite v akej sme boli vtedy dobrej pohode. Zlava Čárli, Šumienka, Kafka, Rover a jeho dcéra Maruška...

 
 
 

 

 
...na Muflonej lúke a campe Čárliho bolo občas vidieť so svojim banjom v rokoch 1966 - 1967 aj kamaráta Kvakina z Račanskej trampskej osady GOLD RIVER. Ten však v roku 1968 odišiel do Austrálie...

 
 
 

 

 
 ...Kvakinové banjo a Čárliho gitara. Celkom sa to k sebe hodilo. Ale najmä preto že Kvakin ovládal i najstaršie trampské piesne, ktoré sa niekedy spievali v Čárliho osade ELDORADO. A ešte, ...jediného koncertného poslucháča mali malú vílu, ktorá ich počúvala zo stanu....

 

Mali však trochu smolu v tom, že tu chodil na poľovky pán Biskupský  a napriek tomu že les v okolí bol obrovský, rozsiahly a plný zvere, ten lesných mužíkov a vily nemal akosi v láske. Bol to vlastne taký večný rypák, chodiaci v zelenej poľovníckej rovnošate s puškou cez plece a každému, kto chodieval do lesa, teda nie len trampom a skautom tvrdil, že mu vraj plašia  zver.

Polovník bol totiž zamestnanom akého výskumného ústavu lesov v Banskej Bystrici a myslel si, že z toho titulu všetky malokarpatské lesy patria iba jemu a  každý iný návštevník mu iba plaší zver, pálí lesné drevo a podobne. Zaujímavý bol i tým, že keď ste mu prikývli, že áno máte pravdu, tak veľmi rýchlo odišiel preč, ale keď ste sa snažili mu máličko oponovať, vedel sa hádať o dušu.  Ale nakoniec, bol  tiež iba akousi takou lesnou postavičkou, ktorá k miestnemu folklóru naozaj nesmela chýbať, tak ako keby chýbal nebodaj "čert v pekle"...  A vlastne ten "zemepán" či  vlastne lesa pán  bola jediná  -  jedna osoba, s ktorou si za celých dvadsať rokov  ich táborenia nenašli spoločné porozumenie /no nie len oni/,  vlastne... dalo sa to sním vydržať i keď občas veľmi ťažko.

Zaujímavá je však iná, už menej známa vec a to, že lesné zvieratká v zimných mesiacoch tunajší lesní mužíci  aj prikrmovali, ale to považovali za akúsi úplnú samozrejmosť.

Iný názor na vec ich táborenia mali lesníci, s ktorými spolunažívali v priateľstve a dobrom duchu lesa, v dohode o starostlivosti o lesné škôlky a okolité lesné ohrádky, tiež občasné jarné vysádzanie stromčekov a tak ich táborenie tu pretrvávalo dlhé obdobie.

Tieto lesné brigády vykonávali nie preto, že by to lesníci od nich akosi výrazne požadovali, ale preto že rešpektovali aj nepísané trampské  zákony svojho obdobia a ich slogan "...čo nám les dá, to mu musíme aj vrátiť" sa často stával aj skutočnosťou.

Čo sa týka okolitej prírody, tak možno povedať to, že zver tu ani nebola moc plachá, srnčia im často prišla najmä v ranných hodinách až priamo ku stanom.  Muflonia sa pásala na lúčke aj s mladučkými a tak si na seba zvykli, že muflonom skoro ani nevadila blízkosť človeka.

Raz za čas sa objavili aj lane a jeleň, tie sa však radšej zdržiavali trochu obďaleč, vo vyšších lúčnych polohách smerom ku kóte Hviezda.

Za ich campom boli zreteľné obrysy starej vykopanej priekopy, obkolesujúcej vrch na mapách s názvom Okopanec. Bol to akýsi ochranný val s ktorým bol "okopaný" celý kopec. O jeho pravom význame sa často viedli celé diskusie,  každý o tom, dokonca i v literatúre mal svojú pravdu a  nezriedka pustil svojský uzdu rozprávania k voľnosti. Niektorí hovorili, že sa jedná o velmi staré hradisko, iní že za mladších čias za tureckých vojenských výbojoch sa tu skrývali obyvatelia okolitých obcí, iní zas, že to dal vyhĺbiť gróf Károlyi v časoch po prvej svetovej vojne a za priekopou a ohradou mal oboru zvierat dovezených z Korziky, teda muflónov a danielov. Pravda môže byť aj obojaká, možno val vykopali za čias vojenských  výbojov Turkov a neskoršie to gróf využil pre ohradenia svojej obory.... Možno nám viac o tejto veci v budúcnosti povedia archeológovia.

 

 

 
...a takto nakreslil Čárli nové táboriská na Volavej lúke...

 

Lúka bola rozsiahla a dostatočne veľká tak, aby keď si tu vybudovali svoje nové táboriská sa vzájomne medzi sebou nerušili a aby im priniesla pohodu, ktorú stratili na Muflonej lúke. Vlastne keby tá lúčka bola aj menšia, bola by tu aj tak pohoda, lebo táto partia vždy vedela to,  ako sa má správať v božskom chráme - lese. Takto v malokarpatských lesoch prežili rovných dvadsať rokov a tak skončila jedna z ich životných kapitol.

Táto životná rozprávka pre Čárliho, Kavku a Zuzku skončila v roku 1971 stavbou vlastnej chaty v rekreačnej oblasti Košariská. Pre Rovera, Drápa a Sovu však ešte pokračovala zhruba do roku 1985.

A tu naše rozprávanie končí...

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Nič  vraj neni večné...

 ...a tak aj  SPOLOČENSTVO  MUFLONEJ A VEĽKEJ VOLAVEJ  LÚKY  dávno už odvial vietor a čas, niektorých do sveta, niektorí z nich sa už vydali putovať nebeskými chodníkmi, z ktorých už niet návratu a aj ostatní opustili romantickú lúku.  Pre nich starších osemdesiatnikov sú to už  veľmi vzdialené lesné chodníky a v ich veku už zostanú im navždy neprístupné.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A ešte pár viet k záveru histórie lesného spoločenstva...

Úplne posledný obyvatelia Volavej lúky opustili túto lúku až v roku 1985. Je známe že pravou príčinou ukončenia činnosti spoločenstva našich kamarátov a priateľov bola vlastne lesná ťažba dreva,  ktorú vykonávali v bezprostrednej blízkosti lúky, približne od roku 1980. Tá dala definitívnu bodku za týmto pozemským malokarpatským lesným "rajom".

Táborisko zostalo úplne obnažené a nedostatok tieňa mal za následok i úplné znehodnotenie dovtedy veľmi kvalitného a výdatného zdroja pitnej vody.

Navyše lesní robotníci naťahali traktormi nepoužiteľné odvetvené zhnité a spráchnivene kmene i haľuzovinu obrovských storočných stromov priamo na túto veľkú lesnú lúku. Ostatok trávneho porastu sa zničil pod kolesami obrov - lesných traktorov a lúka na mnoho rokov bola takmer úplne neobývateľnou dokonca i peši ťažko priechodnou. Všade ryhy od lesných traktorov a blato.

I napriek tomu, že v neskoršom období sa lesníci snažili lúku navrátiť do pôvodného stavu, dokonca poľovníci i priemyselným hnojivom, nikdy sa im to však už nepodarilo. Zmizli staré stromy - rozprávkové velikáni, chemikálie z poľovníckeho hnojiva vyhubili  aj tie posledné lúčne kvetiny a už nikdy tu nerozkvitli lesné margarétky, zvončeky, lesné klinčeky a iné, možno i chránené rastliny. Zmizli motýle, včielky a iný lietavý hmyz, žiaľ s nimi i vtáčatá. Lúka sa otvorila vetru a nebolo už príjemné na nej ani dlho pobývať. 

Príjemnejšie správy sú tie, že v posledných rokoch sama príroda lúku opäť pozviechala a lúka i jej okolie dostáva sa do pôvodnej svojej krásy. Treba však priznať, že k tomu značnou mierou pomohli aj lesníci. Opäť je to zelená a čistá lúka, v prostriedku s mohutným bukom. Objavili sa aj kvety i motýle. Len výdatný prameň kryštálovej horskej vody akosi vyschol a zatiaľ sa neobjavil...

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Text:
Pekelník T.O. Hay River
Gusto T.O. GROS VENTRE

Text čerpaný zo spomienok
skautov
 ROVERA  /pán KARŠAI/

DRAPA a SOVY
/manželia RONAJOVCI/

Grafika Trampský archív - TRAMP NET

Fotografie

Súkromné foto albumy skautov
 ROVERA  /pán KARŠAI/

DRAPA a SOVY
/manželia RONAJOVCI/

Súkromné foto albumy trampov
ČÁRLIHO a KAFKY /manželia Valovci/
z trampskej osady ELDORÁDO

Foto album trampskej osady HAY RIVER

Kronika a fotoalbum trampskej osady ELDORÁDO

Farebné ilustračné fotografie

Pekelník

Hudba v pozadí stránky

Pieseň "Strieborný mesiac..." zložil kamarát Blcha
z trampskej osady ALBATROS z Ivanky pri Dunaji v roku 1969.

Spieva a hrá trampská osada ELDORÁDO kamaráti Kafka a Čárli
 Marian z trampskej osady HAY RIVER


Dátumy uvádzané v texte a aj text nemusia byť v jednotlivých statiach úplne presné. Totiž každé z tých troch rozprávaní vznikalo samostatne a bolo čerpané z viacerých zdrojov, najmä však spomienok starších ľudí, ktorým bolo už cez osemdesiat a tam býva  pamäť občas žiaľ i trochu slabšia, ale v autentickej výpovedi pravdivá. I napriek tomu sme sa dátumy snažili opraviť a upresňovať podľa zachovaných písaných dobových dokumentov. Nie sme si však istý, že sa nám to vždy presne  a správne podarilo. Na celkovom význame článku to však vôbec nič nemení. Je možné, že niektoré dátumy a časti textu, ak budú inak upresnené, tak v tomto texte budú opravené, prípadne doplnené. K doplneniu, či oprave textu, môžu pomôcť i naši čitatelia, ktorí si na tieto obdobia pamätajú a na Mufloniu, či Volavé lúky občas zavítali v svojej mladosti.  Preto neváhajte a ak chcete text na tejto stránke doplniť či opraviť, napíšte nám.

Pekelník


 

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na fotografii Tomáša Pekelníka je vekovo v súčasnosti nám bratislavským trampom najvzácnejšia hudobná dvojica, kamaráti Kavka a Čárli z trampskej osady ELDORÁDO

 

"O tom, keď Čárli a Kavka vezmú mandolíny, zahrajú a zaspievajú, akoby sa vrátil čas a nikto by neveril, že už presiahli osemdesiatku... "

...v svojom reportážnom článku píše redaktor a novinár Dan Himič v časopise ŽIVOT.

Viac sa však dočítate a aj krátke filmové videoklipy s trampskými piesňami, v podaní Čárliho a Kavky nájdete priamo na internetových stránkach časopisu ŽIVOT tu:

 
 
 
 
 
 
 
 

Históriu trampskej osady ELDORADO

nájdete aj na našich stránkach v rubrike OSADY.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


 
 
 

 

©Pekelník 2013