Trampská osada

HORSKÝ TULÁK

Stupava 1968

 

 
 
 
 

 

Trampská osada HORSKÝ TULÁK zo Stupavy bola založená na jeseň, v mesiaci september, roku 1968.  Osadu od jej začiatkov tvorili kamaráti Čičako, Dedo, Ejči, Firo, Joe, Lobo, bratia Pačan Luboš a Pačan Miro, Slon a Lárči ktorý bol zvolený za šerifa osady. Hlavné pôsobisko osady bolo v malokarpatských lesoch v okolí Borinky a Košarísk.

Väčšina mladších osadníkov krátko po založení osady odchádza na vojenčinu a časť osadníkov okrem trampských záujmov sa začína zaujímať aj o jaskyne a jaskyniarstvo v ich okolí, kde ako osada chodievali táboriť.

Po vojenčine a návrate kamarátov do civilného života sa však osada čulo hlási k svojmu trampskému životu a poriadajú rôzne stretnutia pre svojich kamarátov a spriatelené trampské osady. Pamätnou zostáva lesná dvojdňová Slezina na Košariskách v dňoch 23. - 24. 8. 1975 za prítomnosti štyridsiatich kamarátov.

 

 

Pamätný zápis z kroniky trampskej osady BIELY BIZON z dvojdňovej Sleziny trampskej osady HORSKY TULÁK na Košariskách
v dňoch 23. - 24.8.1975

 

Nie neznámymi boli aj ich zimné stretnutia ktoré nazývali "ZIMNÝ POSED" spojené so zimnými pochodmi na nádherné, ale odľahlé miesto nazývané "Skalka" s krásnym výhľadom na Záhorie.

Skalka dostala pomenovanie podľa toho že je takým malým vápencovým skalnatým výbežkom z hrebeňa na severnej strane Malých Karpát, pod ktorou stála niekedy stará kamenná horáreň s rovnomenným názvom Skalka, ktorej história siahala do roku 1870. Zaujímavá i tým že priamo pod Skalkou vytekal malý krasový prameň s výbornou studenou vodou. Na toto miesto však neviedla žiadna značka, preto že celé toto miesto sa nachádzalo vo vojenskom priestore. Kamaráti však tieto miesta dôverne poznali z jaskyniarskych potuliek a povrchových prieskumov a dobre vedeli že počas víkendu vojaci do týchto miest nechodia.

Jeden zo Zimných posedov a týchto zimných pochodov poriadali v dňoch 25. - 27. 11. 1977.

 

 

Pozvánka na Zimný posed a pochod Košariská - Skalka

 

Desiate výročie založenia svojej osady si spomenuli zapálením Slávnostného táborového ohňa 2.septembra v roku 1978 na Košariskách za účasti hojného počtu kamarátov zo spriatelených trampských osád.

 

 

Pozvanie k Slávnostnému táborovému ohňu pri príležitosti 10. výročia založenia osady.

 
 

 

Pri príležitosti 14. výročia založenia osady v roku 1982 zapálili za účasti
kamarátov zo spriatelených trampských osád Slávnostný táborový oheň na veľkej lúke pri starej horárni Hartingerke /Chorvátka/.

 

 

Pozvanie k Slávnostnému táborovému ohňu pri príležitosti 14. výročia založenia osady.

 
 
 

 

Zo súťaží na Hartingerke 1.VIII. 1982 konaných pri príležitosti 14 rokov vzniku osady HORSKÝ TULÁK

 

Tu je tiež možné pár slovami povedať niečo o starej horárni Hartingerke /Chorvátka/, postavenej  v rokoch 1868 - 1874. Bolo to teda ešte za čias Kráľovskej monarchie. Šľachtická rodina Károlyovcov bývajúca na zámku v Stupave dedične vlastnila aj okolité lesy a ďalšie Stupavsko - Pajštúnské vymenila za svoje majetky v Maďarsku v roku 1868. Majiteľom týchto lesov sa stal  Gróf Ľudovít Károlyi, ktorý bol veľkým milovníkom prírody a zároveň aj poľovným hospodárom.  Veľmi rád poľoval a poriadal poľovačky na lovnú zver. Preto že jeho vzťah k prírode bol veľmi veľký, vždy vravieval že svojím lesom musí dať dva krát viac, ako si z nich zoberie. Nie len slová, ale aj skutky boli výsadou Grófa Karolyiho. A tak nechal postaviť veľkú oboru pre zver  a tiež na svojom majetku desať veľkých tehlových obytných hájovní pre zverostrážcov. Malá zvernica Karolyovcov sa síce spomína už v roku 1736, ale nová zvernica Grófa Ľudovíta Karolyiho oproti tej starej obrovská.  Hájovňa Hartingerka bola jedna z týchto desiatich hájovní a svoje meno dostala podľa  rodiny zverostrážcu Hartingera.
Obora zanikla v roku 1918 ale okolité lesy patrili grófovi Karolyimu až do roku 1945. Rodina zverostrážcu Hartingera na tejto  horárni však bývala ďalej približne  až do roku 1976,  keď bola vysťahovaná,  teda prežila tu viac ako  100 rokov svojho bývania.

Pri tejto horárni Hartingerka bola veľmi pekná lúka, ktorá bola pôvodne záhradou horárne a toto miesto po opustení hájovne si vybrali za svoje nové táborisko po roku 1976 trampi zo Stupavy a  aj kamaráti z trampskej osady HORSKÝ TULÁK a tu po roku 1976 poriadali viacero zapálení Slávnostných táborových ohňov- potlachov. 

V čase konania 14. výročného potlachu osady HORSKÝ TULÁK v roku 1982 už bola hájovňa spustnutá, avšak mohutná stavba bola ešte stále v celkom dobrom stave.  Hájovňa, ktorá isto bola už vtedy veľkou historickou pamiatkou, bola vtedajším novým majiteľom zámerne zanedbaná a na príkaz Ministerstva, ktoré tu malo poľovný revír, bola táto starobylá hájovňa zbúraná a do poslednej tehličky odvezená nákladnými autami neznámo kam. Odborníci však demolačku vykonali úplne dokonale a tak zistiť kde horáreň stála, sa dá už len podľa veľkej záhrady, ktorá horáreň obklopovala.

A ešte je treba hádam spomenúť čo tu ten gróf za časov slávy kráľovskej monarchie, vlastne v tej obrovskej lesnej obore mal za zvieratá. Okrem inej bežnej poľovnej zveri tu choval aj dovezenú mufloniu a danieliu zver, ktorá dovtedy nežila v Malých Karpatoch, ani na území Slovenska. Muflónov  si doviezol dokonca až z Korziky.

Ako dnes vidieť po mnohých rokoch, introdukcia týchto zvierat a jej rozmnoženie prebehlo úspešne a táto zver sa neskorším množením a postupným otvorením obory rozšírila do okolia, nielen Borinského, ale i do ďalších lesov blízkeho i vzdialeného okolia a žije tu v početných čriedách do dnešných dní. Keď sa v lese stretnete s danielom, či muflonom, tak si spomeňte, že táto zver v našich lesoch neni pôvodná a že ju sem nechal doviesť a zaslúžil sa o jej rozmnoženie v lesnej obore gróf Károlyi.

Vráťme sa však k osade HORSKÝ TULÁK. Kamaráti z tejto osady mali radi predovšetkým prírodu a spoznávanie neznámeho. Viacerí osadníci z tejto osady sa stali jaskyniarmi a pokračovali v prieskume Borinského krasu v  Klube jaskyniarov, speleologickej skupine Ing. Ivana Cebecauera.

Bratia Pačanovci a Dedo boli aj účastníkmi celoslovenskej jaskyniarskej školy, poriadanej pod patronátom SLOVENSKEJ ÚNIE TÁBORNÍKOV.

Na tejto škole prednášali a viedli ich výcvik najznámejšie tábornícke, horolezecké a hlavne jaskyniarske osobnosti tých čias, ako prof. Karol Silnický, Dr. Jozef Jákal, Prof. Leonard Bláha Ing. Kruma, Ing. Ivan Cebecauer, Ing. Kulman, Vincent Dubeň, Dr. Juraj Bárta /Bárta je ten archeológ, čo prinavrátil Slovensku najvzácnejší archeologicky skvost, sošku ženy, Moravianskú venušu, vyhotovenú z mamutieho kla pred 22000 rokmi/.

Nakoniec kamaráti z osady HORSKÝ TULÁK, bratia Pačanovci a Dedo /u jaskyniarov mal prezývku Landrc/, boli priamo prítomný aj pri objave najväčšieho jaskynného vodopádu v Malých Karpatoch a aj vodopádových priepastí vo Veľkom Prepadlom pod Tureckým vrchom. Zúčastnili sa mnohých Jaskyniarskych týždňov v krasových lokalitách Slovenska, prešli najvýznamnejšie nesprístupnené jaskyne Slovenska a zliezli viaceré známe hlboké priepasti.

 

 

Prieskum v jaskyni "Sedmička" počas konania Jaskyniarskej školy
27. augusta 1969. Na fotografii frekventanti školy Miro Pačan z trampskej osady HORSKY TULAK a Robo.
                                                                 Foto: J. Vrlík, noviny ĽUD

 
 
 

 

Najväčší jaskynný vodopád Malých Karpát v Prepadlom údolí

 
 
 

 

Zostup lanovým rebríkom do Vodopádovej priepasti vo Veľkom Prepadlom.

 

/Spomienky na osadu HORSKY TULÁK, tak ako túto osadu poznal, napísal Pekelník. Ďalšie podrobnosti z histórie a života osady HORSKÝ TULÁK si osadníci budú musieť doplniť sami.../

 
 
 
 

 

Hudba v pozadí stránky Lojzko Kecál

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník 2011